Olga Aleksandrovna Zherebtsova, “Madame Gerebtzoff” (1766-1849)